Obchodní podmínky

Výroba www stránek

 Paruzek.cz | Grafické práce & výroba www 

Grafické práce & Webdesign

Aby tento web fungoval, vyžaduje ukládání cookies. K poskytování služeb a analýze návštěvnosti poskytujeme cookies i třetím stranám (FB, Google, Heureka).
Více informací | Další informace od Google

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.fotohrnky.cz jehož provozovatelem je Tomáš Parůžek, Wolkerova 1753/21, Jihlava, 58601, Česká republika, IČ 68750862 (dále jen "Prodávající" nebo též "Provozovatel").

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fotohrnky.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a zavazuje se k jejímu zaplacení.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 • Pokud si zvolí zákazník na objednané zboží vlastní potisk, stvrzuje, že je vlastníkem použitého motivu nebo že k němu vlastní licenční práva a že požadovaný potisk není v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat závadnost potisku s možností odmítnutí výroby. Pokud se Provozovatel dostane do sporu s třetí stranou z důvodu porušení vlastnických nebo autorských práv, zavazuje se zákazník, že Provozovatele osvobodí od vzniklých nároků a uhradí veškeré náklady spojené s vyřešením tohoto sporu.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem v katalogu produktů na www stránkách, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před zahájením výroby objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
 • Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné (prodávající není plátce DPH), popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Způsoby platby

Bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem je kupujícímu zaslán e-mail, ve kterém nalezne informace k platbě. Fyzické dodání zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem je nutné uvádět jako variabilní symbol číslo objednávky.

Náklady na doručení, způsob doručení

Cena za doručení zboží se řídí aktuálmím ceníkem, který je uvedený na stránkách e-shopu pod položkou Dopravné a balné. Před dokončením internetové objednávky je o této skutečnosti kupující dostatečně informován.

Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky, není-li kupujícím požádáno o jiný způsob vystavení dokladu - faktury.

Dodací podmínky

Termín dodání

Prodávající se zavazuje vyrobit a připravit objednané zboží k osobnímu převzetí (případně předat smluvnímu dopravci) do doby uvedené na kartě zboží v internetovém obchodě pod položkou Expedice.

 • V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodávajícího začíná tato doba běžet ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
 • V případě úhrady kupní ceny dobírkou nebo při osobním převzetí zboží začíná tato doba běžet ode dne e-mailového potvrzení přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase (např. objednávka většího množství kusů zboží než je uvedeno na kartě zboží v internetovém obchodě pod položkou Skladem kusů. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, e-mailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyrobeno nebo placená služba vykonána. Objednávka je v takovém případě Prodávajícím bezplatně stornována.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (především zboží s vlastním potiskem), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Kupující spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Nejdená-li se o případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Tomáš Parůžek, Wolkerova 1753/21, 58601 Jihlava, Česká Republika

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších dodatků a předpisů a s nařízením EU 2016/679 (GDPR). Kupující dokončením objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po uzavření smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a portál Heureka.cz, který zajišťuje zpětnou vazbu kupujícího pro zkvalitnění našich služeb. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Provozovateli e-shopu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.“

Odvolání souhlasu lze provést e-mailem na adresu info@fotohrnky.cz. Předmět e-mailu musí obsahovat text Odvolání souhlasu, v těle e-mailu jsou pak povinné údaje jako jméno, příjmení, příp. evidovaná e-mailová adresa.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@fotohrnky.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 24. května 2018. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Grafické pozadí stránky